Referat fra generalforsamlingen 2016

Læs referatet fra generalforsamlingen d. 23. januar på Dalum Landbrugsskole

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning v. bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Referat:

Ad 1.

Dirigent: Inger Marie Hansen

Referent: Karen Clausen

Ad 2.

Beretning aflægges v. formanden Inger Marie Hansen

Kopi af beretning:

Medlemmer jan 2016:  535

Mødeaktivitet:

4 bestyrelsesmøder

2 telefonmøder

Megen mailkorrespondance

Faggruppeaktiviteter

 1. Fagkongres: Fagligt: Godt neurologisk program, hvor Camilla Biering Lundquist i samarbejde med Thomas Maribo, var dybt engageret i beskrivelse af neurologiske symposier vedr.: spasticitet og OE. Ved denne kongres havde vi fælles stand med DSF og de øvrige faggrupper. Godt med samarbejdet, men oplevelsen her var, at det var vanskeligt at være synlige i den struktur der var valgt.
 2. Advisory board: Helle Pilegaard er sparringspartner for Vibeke Plimark, ”Fysioterapeuten” i forhold til artikler med neurologisk indhold.
 3. Curriculum/ beskrivelse af det faglige selskab: Der er arbejdet med at beskrive DSNF.
 4. WCPT i Singapore maj 2015: Helle Rovsing Møller Jørgensen og Inger Marie Hansen delte en billet dertil. Her var inspiration både på det faglige og organisatoriske felt. Se rejsebreve på hjemmesiden.

Organisatorisk deltog vi i INPAs (international Neurological Physical Therapi Assosiation) møder dernede. I forbindelse med vores arbejde med vores eget curriculum ville vi læne op ad det internationale, men det viste sig, at de heller ikke endnu er klar med et sådant.

Meget inspirerende at møde disse internationale førende forskere på vores felt, dedikerede personer, der kæmper med de samme problematikker som vi gør, fx implementering.

Vi fik en indføring i projektmageri af Louise Adda, der tilbød at skrive strandet vestdansk hjemmetræningsprojekt om, så det kan publiceres. Der arbejdes fortsat på dette.

Fagligt: Mange interessante indlæg, se mere på hjemmesiden i rejsebrevene. OE-app, skulle være klar inden så længe. En App hvor man bliver guidet igennem undersøgelse og behandling samt får henvisninger til evidensen på det pågældende område.

Samarbejde med DF:

Summerschool/neurofys education: I samarbejde med Karen Langvad har muligheden for etablering af en opgradering af alle neurofysioterapeuter, været drøftet. Et arbejde/projekt som overdrages til DSNF. I Holland, kører summerschools, ved Gert Kwakkel m.fl., hvor nyeste evidensbaserede viden formidles i teori og praksis. Det drejer sig om kurser for ergo- og fysioterapeuter. Muligheden for at bringe konceptet / undervisere hertil har været drøftet. Det er umiddelbart svært at gennemskue om konceptet / indholdet er direkte overfør bart til danske forhold. Vi ville gerne sende et par repræsentanter til Holland for at vurdere kurset her i 2016. Desværre er der ingen engelsksprogede kurser i år.

Vi ønsker at følge undervisningen og derudfra indgå i samarbejde med Kwakkel et al om et evt. undervisningsoplæg i DK

I WFNR / Nordisk regi er der også planer om etablering af summerschools. Dette sigter mere tværfagligt. Den finder sted den:  21. -23.09 2016, sted ved Malmø. Endnu ikke kursusopslag.

Vi skal finde ud af hvilken vej vi vil gå i forhold til model for kompetanceudvikling indenfor neurofysioterapi. Hvad tænker I?  Hvor skal vi hen? Hvilke kompetencer skal vi have? Hvem er vi / hvad definerer os? Hvor der er evidensbaseret bruger vi den.

Kursus vedr. facialisparese: Sammen med DF har der været arbejdet på, at få Diana Farrager fra England til at undervise. Det er ikke lykkedes, men der arbejdes videre med det.

Besøg af vores Finske søsterorganisation: I samarbejde med Karen Langvad planlægges neurologisk inspirationstur i Danmark, fase 1-2 og 3, for vores Finske søsterorganisation.

Samarbejde med DSF:

Ekstraordinær generalforsamling og dialogmøde 12.02.2015: Gitte Wikke og Inger Marie Hansen.

Generalforsamling med henblik på skift af revisor, vedtaget. Dialogmødet

Årsmøde DSF 3.6.2015, Gitte Wikke og Inger Marie Hansen deltager.

Dialogmøde den 6.10.15, Sine Secher Mortensen og Inger Marie Hansen deltager

Styregruppe: Denne er nedlagt i efteråret 2015. Gitte Wikke har været en del af denne.

En af de store opgaver DSF har påtages sig er en fastlæggelse af  ”Specialer i                Fysioterapi”

Hovedindholdet på møderne i år har derfor været ”Specialer i Fysioterapi” og hvilken indflydelse det vil få på de eksisterende Faggrupper.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe (med bl.a. Martin Josefsen, Bente Andersen, Hans Lund, Vibe Maegaard, Karen Langvad)

Gruppen har fastsat definition, kriterier og proces samt den nye struktur med 9 specialer: Geriatri, Hjerte-Lunge, Muskuloskeletal, Neurologi, Onkologi, Psykiatri, Pædiatri, Sportsfysioterapi, Urologi-gynækologi og obstetrik.

Der har været meget debat om kriterierne der lå til grund for disse 9 specialer og det er endt med, at der ved dialogmødet den 6.10.15, bliver åbnet op for en ny debat om emnet.

Det resulterede i, at alle Faglige selskaber skal beskrive sig selv og deres snitflader i forhold til andre selskaber. Disse beskrivelser skal være færdige den 14.februar.

Faggrupperne er meget forskellige, størrelsesmæssigt og organisatorisk. Nogle har fx stor kursus afdelinger, laver egne kliniske retningslinjer og andre har fx ingen kursusvirksomhed. Mange følelser i processen.

Internationale journals: Debatteret om vi sammen med andre faglige selskaber skulle abonnere på internationale journals. I første omgang har vi valgt ikke at være en del af denne ordning, da det vil blive meget dyrt for os.

Hvad tænker I behovet er? Mange har mulighed for at tilgå artiklerne fra deres arbejde.

Temadag om NKR og måleredskaber, dec. 15: Helle Pilegaard og Camilla  Biering Lundquist deltog

Høringer:

DSNF har, med Camilla Biering Lundquist som tovholder for dette arbejde, deltaget i følgende høringer:

 1. 3 præsentationer af NKR fysioterapi og ergoterapi til voksne med erhvervet hjerneskade
 2. Pixi udgave af NKR fysioterapi og ergoterapi til voksne med erhvervet hjerneskade
 3. NKR for fysioterapi og ergoterapi til voksne med multible sklerose
 4. NKR for øvre dysfagi- opsporing, udredning og udvalgte indsatser. Sine har deltaget i arbejdet med skrivningen af denne
 5. NKR – ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af ældre med vægttab og funktionsevnetab efter indlæggelse
 6. Udredning og behandling til børn og unge med erhvervet hjerneskade og psykisk ko morbiditet. en faglig visitationsretningslinje
 7. Høring på specialestruktur i DSF
 8. Høring på vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven
 9. Høring på Faglig visitationsretningslinje- genoptræning og rehabilitering af voksne henholdsvis børn og unge med erhvervet hjerneskade

Kommunikationsstrategi: Der foreligger et kommisorium for DSNF`s kommunikationsgruppe.

Gitte Wikke orienterer og efterlyser medlemmer til kommunikationsgruppen.

Fremtidige arrangementer:

Kursus jan 2017: ”If you can`t breath, you can`t function”- Intergrating Cardiopulmonary and postural Control Strategies. Mary Masery underviser

Mulighed for OE/UE  kurser m. underviserne fra Australien, i 2017 undersøges.

Summerschool I WFNR regi i September

/ Inger Marie Hansen

Ad 3:

Fremlæggelse af regnskab v. kassereren Sine Secher Mortensen

Regnskabet ligger som bilag på www.neurofysioterapi.dk under ”Fagselskabet”

Ad 4:

Kommunikations strategi v. Gitte Wikke

Et forsøg på at arbejde ud fra kommissorier.

Vi søger 2 af vores medlemmer som har lyst til at deltage i en kommunikationsgruppe sammen m. Gitte Wikke og vores webmaster Eva Lyby. Katrine Lyders meldte sig som værende interesseret til at deltage i gruppen, hvilket blev godkendt

Forslag fra forsamlingen, måske en ide at kontakte nogen af kommunikations uddannelserne.

Her følger forslag for kommissorium for kommunikations strategi:

Forslag til kommissorium for DSNF´s kommunikationsgruppe

 


1. Motivation / baggrund for projektet
I forbindelse med den øgede tyngde af opgaver der bliver løst i bestyrelsesregi, er blevet klart at bestyrelsen bliver nødt til at uddelegere opgaver til undergrupper.Disse grupper skal have et klart defineret arbejdsområde, inden for hvilket der erkompetence til løsning af opgaver indenfor området.
2. Formål
At sikre DSNF´s medlemmer et højt information via brug af hjemmeside, nyhedsmails m.m.I samarbejde med bestyrelsen at indføre ny IT understøttelse eller andet, hvis bestyrelsen og kommunikationsgruppen er enige om nødvendigheden af dette.
3. Succeskriterier og målemetode
Kommunikationsgruppen skal tage ansvar for arbejdsområdet og det færdige resultat.
4. Projektets produkt(er)
Kommunikationsgruppen er i samarbejde med DSNF´s webmaster ansvarlig for at hjemmesiden holdes opdateret minimum hver måned.Kommunikationsgruppen er ansvarlig for at samle materiale ind til de aftalte nyhedsbreve. Der forventes ca. 4 – 6 nyhedsbreve hvert år, foruden invitationer til kurser m.m. Webmaster er indtil andet aftales ansvarlig for udsendelse af disse nyhedsbreve.

Kommunikationsgruppen er ansvarlig for at etablere og opretholde et tæt samarbejde med den kommunikationsansvarlige i DSF.

Kommunikationsgruppen er i første halvår af perioden, ansvarlig for at lave et udkast til en kommunikationsstrategi for DSNF, og forelægge denne for DSNF´s bestyrelse.

Kommunikationsgruppen er i første halvår af perioden, ansvarlig for at lave et udkast til hvilke nyheder/ emner der kan distribueres via DSNF´s medier. Udkastet drøftes med DSNF´s bestyrelse.

5. Bindinger / begrænsninger
Kommunikationsgruppen skal varetage opgaven i overensstemmelse med DSNF´s vedtægter, samt værdier.
6. Projektets organisering
Kommunikationsgruppen skal sammensættes af personer med interesse for kommunikation og IT. En gruppestørrelse på 2-3 medlemmer vil være hensigtsmæssig, men kan dog forøges ved interesse eller behov.Der vil foruden de 2-3 medlemmer være repræsentation i gruppen fra bestyrelsen.

Kommunikationsgruppen skal samarbejde med DSNF´s webmaster.

Kommunikationsgruppen forventes at afrapportere til bestyrelsen ved væsentlige hændelser eller ændringer, eller dog mindst hvert halve år.

Kommunikationsgruppen kan vælge / blive bedt om at afrapportere til generalforsamlingen én gang årligt.

7. Tidsramme
Kommunikationsgruppen skal etableres efter generalforsamlingen 2016 og fungere som en forsøgsordning.Ordningen evalueres inden generalforsamlingen 2017, hvor der træffes beslutning om ordningen skal ophøre eller gøres permanent.
8. Økonomi / ressourcer
Kommunikationsgruppen råder ikke over selvstændig økonomi, men kan henvende sig til bestyrelsen med konkrete økonomiske ønsker.Ved aftale om større opgaver som kræver frikøb, skal dette på forhånd aftales med bestyrelsen.
9. Evaluering
Ordningen evalueres af DSNF´s bestyrelse i samarbejde med kommunikationsgruppen inden generalforsamlingen 2017, hvor der træffes beslutning om ordningen skal ophøre eller gøres permanent.

 

/ Gitte W. 21.01.2016


Ad 5:

Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 200 kr.

Det vedtages af generalforsamlingen.

Ad 6:

På valg til bestyrelsen:

Gitte Wikke – valgt

Inger Marie Hansen – valgt

Sine Secher Mortensen – valgt

Nora K. Holmestad Beckmann

Suppleanter på valg:

Helle Pilegaard – valgt

Nora K. Holmestad Beckmann – valgt

Karen Clausen  – valgt