I det daglig kliniske arbejde anvendes måleredskaber til vurdering og dokumentation af patientens funktionsevne og løbende evaluering af ændring i funktionsevnen samt som motivationsfaktor for patienten.

Ud over at være bevidst om måleredskabet er undersøgt til patienten gruppen, er det også relevant at vide om måleredskabet er fintfølende nok til at registrere ændringerne, der evalueres på.

Som kliniker skal man være nysgerrig på at kende måleusikkerheden, som kan opgøres på gruppeniveau, hvor resultatet kan anvendes i forskningssammenhæng eller på individ niveau, som er relevant, når man står med resultatet af re-testen og skal udtale sig om, at der er sket en reel forbedring.

-Standard error of measurement (SEM) anvendes som udtryk for måleredskabets måleusikkerhed på gruppeniveau.

-Minimal detectable change (MDC) og Smallest Real Difference (SRD) anvendes udtryk for måleredskabets måleusikkerhed på individniveau. Eksempelvis, hvis resultatet af en reliabilitetsundersøgelse viser, at SRD er 5.4 sekunder, så skal patienten have forbedret sig mere end 5.4 sekunder, for at der er tale om en reel forbedring, som ikke kun skyldes måleredskabets måleusikkerhed.

-Minimal Clinical Important Difference (MCID) anvendes som udtryk for, om patienten oplever, at der er sket en ændring. Det vil sige, at selvom man statistisk har fundet, at 5.4 sekunder er et udtryk for en reel ændring,mens MCID er 10 sekunder, så er det et udtryk for, at patienterne først oplever en ændring, når scoren har ændret sig 10 sekunder.

Rehabilitation Measures database er en hjemmeside, hvor man kan finde relevante måleredskaber til alle patientgrupper. Under hvert måleredskab er der en kort beskrivelse af testen, hvor lang tid det tager at udføre testen, hvilke rekvisitter, der skal anvendes, og om testen kræver oplæring. Der står også hvilken alders- og målgruppe, som testen er undersøgt på.

Desuden gives der en opsummering af den dokumenterede validitet og reliabilitet ift. diagnoserne, måleredskabet er undersøgt til, såfremt der foreligger studier, som har undersøgt dette samt referenceværdier, ligeledes hvor dette er publiceret.

Danske Fysioterapeuters hjemmeside kan du finde forskellige måleredskaber, herunder måleredskaber målrettet den neurologiske patient.

Derudover kan følgende øvrige måleredskaber også være relevante at anvende i klinisk praksis:

  • Early functional abilities (EFA)
  • Fugl-Meyer Assessement scale (FMA)
  • Scandinavien Stroke Scale (SSS)
  • Stroke Specific quality of life (SS-QOL)