1. Navn:

1.01. Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi. Specialebærende Fagligt Selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi

2. Formål:

2.01. Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi har til formal at danne organisatorisk ramme om en specialebærende neurofaglig fysioterapeutisk gruppering. Hensigten er, at styrke de neurofaglige miljøer og bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi.

Gennem at:

  • Skabe kontakt og videndeling mellem neurofysioterapeuter.
  • Forestå kompetenceudvikling (kurser, temaaftener, lokalgrupper) og styrkelse af medlemmernes viden og ekspertise inden for fysioterapeutfaglige neuro-specialer og -fagområder.
  • Koordinere med and re specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber for fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i samme retning, videndeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt.
  • Varetager medlemmernes faglige interesser og repræsenterer medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interessevaretagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi. Dette kan opnås ved deltagelse i konferencer og samarbejde med andre neurofaglige selskaber.

3. Medlemskab

3.01. Som medlem af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi kan kun optages medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Ophør af medlemskab sker ved skriftlig (elektronisk) meddelelse, og det skal angives til Danske Fysioterapeuter. Udmeldelse er gældende fra den førstkommende indbetalingsperiode. Ved kontingentrestance på 3 måneder eller eksklusion grundet ikke overholdelse af vedtægter, ophører medlemskabet, jf. Danske Fysioterapeuters vedtægter. Eksklusion kan ankes til Dansk Selskab for Fysioterapi.

4. Kontingent og regnskab:

4.01. Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Udadtil er det formanden som tegner foreningen. Formanden kan herved underskrive diverse dokumenter, f.eks. til bankforbindelser m.m., som foreningens tegnings berettigede.

5. Generalforsamlingen:

5.01 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt. lndkaldelse sker via annoncering i Danske Fysioterapeuter og på Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapis hjemmeside senest en måned før afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til antallet af fremmødte. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Evt. forslag der ønskes behandlet, skaI indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen og offentliggøres for medlemmerne senest en uge før.

6. Ekstraordinær generalforsamling

6.01. Afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt eller ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det.

7. Bestyrelse

7.01. Bestyrelsen består af fem medlemmer og tre suppleanter. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at henholdsvis tre og to er på valg hver andet år. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer, men alle arbejder sideordnet.

8. Vedtægtsændringer

8.01. Vedtægtsændringer er først gyldige, når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Der kan afgives stemmer ved fuldmagt.

9. Andre organisationer

9.01. Selskabet kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden godkendelse fra Danske Fysioterapeuter

10. Øvrige rettigheder og pligter

10.01. Selskabet er forpligtet til at overholde Dansk Selskab for Fysioterapis og Danske Fysioterapeuters love, kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og inden for foreningens formal. I øvrigt henvises til Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter punkt 1.4:
“De enkelte medlemmer må ikke uden forud indhentet samtykke fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse forhandle med myndigheder, institutioner eller virksomheder om sager, der generelt kan have betydning for stand en, dvs. sager af faglig interesse (fagets udøvelse og uddannelsen) samt sager af økonomisk interesse (arbejds ­og lønvilkar)”.

11. Nedlæggelse

11.01. Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi kan nedlægges, såfremt det vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de fremmødte, og en efterfølgende skriftlig urafstemning blandt de stemmeberettigede tilslutter sig dette med ¾ flertal. Selskabet kan nedlægges af Dansk Selskab for Fysioterapi, såfremt det ikke opfylder Dansk Selskab for Fysioterapis eller Danske Fysioterapeuters vedtægter. Generalforsamlingen tager beslutning om anvendelse af eventuelle overskydende kapital i forbindelse med nedlæggelse.

Godkendt den 25.10.2014