Referat, Generalforsamling, DSNF, 6. November 2021

60 medlemmer deltager I Generalforsamlingen som afholdes i Odense

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Eventuelt

 

Ad 1. Dirigent er Sune Pommersgaard  Virkelyst. Referent er Helle Rovsing Jørgensen. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Ad 2. Formand Katrine Lyders beretter om aktiviteter/ fokus områder DSNF året 2020/2021.

 • Stor opbakning til de af DSNF arrangerede webinarer
 • Øget internationalt samarbejde med INPA( International Neurophysiotherapy Association) og ACPIN( neurofysioterapeuter, UK)- herunder om webinarer
 • Aktuelt Input til Fagkongressen, marts 2022: DSNF er involveret i 3 emner/symposier/workshops: Om” Måleredskaber anvendelse og fortolkning i klinisk praksis” , Om ”Forudsætninger for genoptræning. Hvordan arbejder vi i praksis med plasticitet og får givet ejerskab for selvtræning til den enkelte” samt om ”Vestibulær rehabilitering” ( i samarbejde med andre faglige selskaber).
 • DSNF medvirker ved godkendelse af specialister i DSF´s specialist ordning
 • Betterboard, bestyrelses portalen er indført
 • Hjemmeside: Proces i forhold til at gøre den mere levende
 • Samarbejdet med Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter er øget
 • DSNF deltager i høringsprocesser SST, NKR mv.
 • Deltagelse i Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab. Sine Secher Mortensen, DSNF er valgt ind i Repræsentantskabet
 • DSNFs landingpage har flest klik på Fysio.dk
 • DSNF har aktuelt 810 medlemmer
 • Formanden afslutter med opfordring til at stille op og deltage i det spændende og vigtige bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen ønsker at være bredt funderet. Har medlemmer fra hospitaler og privat praksis. Ser gerne medlem med kommunal ansættelse.

Formandens beretning godkendes

Ad 3. Kasserer Sine Secher Mortensen fremlægger nøgletal fra regnskabet. Der samlede regnskab lægges frem for interesserede medlemmer. Regnskabet i år adskiller sig grundet manglende  kursusaktivitet sfa. corona pandemien . Ingen udgifter til undervisere mv. Dertil on-line bestyrelsesmøder.  Pengebeholdningen er i den gode ende af skalaen, så fortsat mulighed for at udbyde kurser og andre aktiviteter for medlemmer til rimelige priser.

Ingen spørgsmål til regnskabet som godkendes.

Ad 4. Ingen indkomne forslag

Ad 5.Kontingentet fortsætter uændret på 200 kr. årligt. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af kontingent for studerende til 0 kroner tiltrædes.

Ad 6. Som ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges Nora Holmestad-Bechmann og Anne Christine Melvaer Bøjlesen. Som suppleanter vælges Sune Pommersgaard Virkelyst, Jeppe Abildgaard og Helle Rovsing Jørgensen.

Ad 7:  Australske undervisere har dd. oplyst at de fra 2023 igen afvikler fysiske evidencebased upper og lower limb kurser i DK. I 2022 afvikles on-line kurser.

DSNF håber at se mange til Fagkongressen, marts 2022.

 

GF oplæg 2021_final