Referat generalforsamling DSNF 4.11.2022

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. indkomne forslag
  5. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Eventuelt

Ad 1: Dirigent: Sune Virkelyst Pommersgård Virkelyst. Referent: Anne Christine Bøjlesen. Dirigenten erklærer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Ad 2: Formandens beretning, se power point, godkendt af forsamlingen.

Ad 3: Regnskab, fremlægges af Sine. Godkendt af forsamlingen.

Ad 4: Indkomne forslag: ingen forslag fra forsamling.

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

  • Forslag 1: Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen går fra 5 til 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer og fra 3 til 2 suppleanter.

Godkendt af forsamling ved afstemning

  • Forslag 2: at indkaldelse af generalforsamling ændres til DSNF´s egne platforme i stedet for Danske fysioterapeuters medlemsblad

Godkendt af forsamling ved afstemning

  • Forslag 3: Uændret medlemskontingent som i dag er 200 kr. for medlemmer og gratis for studerende. Vedtaget af forsamling.

Ad 4: Valg af ordinære medlemmer:

  • Ordinære medlemmer på valg: Katrine, Camilla, Sine på valg, alle genopstiller.

Ny opstiller til ordinært bestyrelsesmedlem Carina Lykke Wested fra Neuroenhed Nord.

Carina valgt til bestyrelsesmedlem.

Suppleanter på valg: Helle og Jeppe genopstiller og bliver genvalgt.

Ad 5: Eventuelt: De faglige kurser bliver i de faglige selskaber fremover. Dvs. at DSNF kommer til at arrangere f. ex. Sclerose og Parkinson kurser.