Katrine Lyders Johansen

Formand
Kommunikationsgruppen

Formand

Uddannelse (hvor og hvornår):

Profession bachelor fra CVU Næsteved, 2000-2003

Kandidat i Fysioterapi, SDU, 2011-2013

 

Neurorelevant erhvervserfaring:

Neurologisk afdeling, Herlev Hospital, 2005-

Projektleder, Tværsektorielt samarbejdsprojekt om rehabilitering af borgere med apopleksi, Region Hovedstaden, 2017-2019

 

Faglige interesser:

Kvalitetsudvikling af klinisk praksis

Kompetenceudvikling

Neuroplasticitet og hvordan viden fra forskningen omsættes og integreres i daglig klinisk praksis

Sammenhæng i opgaveløsning på tværs af sektorer og med et patientcentreret fokus

 

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

Vil gerne være med til at skabe et stærkt neurofaglig netværk, hvor det faglige selskab i endnu højere grad kan være med til at sætte dagsorden indenfor udvikling af neurofaglige kompetencer og kvalitetsstandarden indenfor neurorehabilitering.

Nora K. Holmstad-Bechmann

Næstformand
Kursusudvalget
Ad. Hoc ift. specialistordningen

Næstformand

Uddannelse (hvor og hvornår):

2003: Prof. Bachelor fysioterapi (Næstved skolen)

2010: Master of Science, neuroscience ( Karolinska institutet)

Neurorelevant erhvervserfaring:

Jeg har siden 2003 arbejdet med neurologi både almen neurologi samt akut -og rehabilitering af patienter med apopleksi primært i hospitalsregi. I perioden 2009-2015 var jeg ansat som udviklingsfysioterapeut på Glostrup hospital, indenfor ovenstående områder. Siden maj 2017 har jeg været ansat som afdelingsfysioterapeut på Rigshospitalet Glostrup for et team på 20 fysioterapeuter indenfor specialerne neurologi, apopleksi, intensiv og RCØ.

Faglige interesser:

Neurofysioterapi og neurorehabilitering i sin helhed. Stor interesse for hjerneskaderehabilitering og både det mono- men også det tværfaglige samarbejde og betydningen af dette.

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

Det at være medlem af bestyrelsen gør at jeg kan være med til at sætte neurofysioterapi på agendaen nationalt og internationalt. Jeg brænder for at arrangere kurser for medlemmerne, med højt fagligt niveau både med nationale samt internationale undervisere/oplægsholdere.

Som medlem af bestyrelsen sætter jeg også stor pris på det store netværk der følger med internt i bestyrelsen men også med alle medlemmer via forskellige arrangement.

Sine Secher Mortensen

Kasserer
Kursusudvalget

Kasserer

Uddannelse (hvor og hvornår):

Uddannet i 1995 som fysioterapeut fra Holstebro

Neurorelevant erhvervserfaring:

Specialeansvarlig Fysioterapeut på Klinik for Tidlig Neurorehabilitering, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Jeg har tidligere arbejdet på Neurokirurgisk afdeling Århus Sygehus, Nørrebrogade, Guldkrogscenteret i Vejle og Frûh rehab. Station på Thérapie Zentrum Burgau i Tyskland.

Faglige interesser:

Jeg brænder specifikt for at få fokus på den tidlige neurorehabilitering og de muligheder, der er for fysioterapi ift. de svageste patienter inden for neurofysioterapi på landsplan. Generelt skal vi have øget samarbejde mellem forskning og praksis i neurofysioterapi. Specielt for de svageste patienter, hvor forskning og evidens generelt er mangelfuld.

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

Jeg er med i bestyrelsen for at skabe et givtigt samarbejde mellem fysioterapeuter inden for neurofysioterapi på tværs af landet og af de forskellige faser af rehabiliteringsforløbet. Vi skal have erfaringsudveksling, vidensdeling og faglig sparring. Jeg vil især fokusere på, at formidle den proces faggruppen er i gang med ift. faglige selskaber ud til alle medlemmer, og samtidig holde fokus i bestyrelsen.

Camilla Berling Lundquist

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for Kliniske retningslinjer

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse (hvor og hvornår):

Jeg har siden 2018 været Ph.d. studerende ved Århus Universitet. Jeg er uddannet i 1999 fra Ergo- og Fysioterapeutskolen i Århus. Har i 2002- 2003 læst på den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse, Århus Universitet og fortsatte i 2010- 2012 på den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse.

Neurorelevant erhvervserfaring:

Fra 2015- 18 har jeg været ansat som klinisk specialist i fysioterapi på Hammel Neurocenter og har i øjeblikket uddannelsesorlov. Tidligere har jeg været på en kommunal genoptræningsafdeling, klinik samt indenfor almen neurologi og neurorehabilitering. Fra 2007-15 var jeg specialeansvarlig fysioterapeut på neurorehabiliteringsafdelingen, Regionshospitalet Skive.

Faglige interesser:

Jeg interesserer mig for hvordan vi kan tilpasse og implementere ny viden fra forskning i den daglige kliniske praksis og bl.a. bruge viden om motorisk læring og hjernens plasticitet. Jeg har en særlig interesse for behandling af arm og hånd. Derudover finder jeg det spændende i hvilken udstrækning nye behandlingsformer som eksempelvis virtual reality, Brain Computer Interface eller gangrobotter kan bruges til at optimere den fysioterapeutiske behandling.

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

Interesse for faglig udvikling, være med til at arrangere kurser og temadage for at udbrede viden, skabe netværk for neurofysioterapeuter. Jeg er i bestyrelsen ansvarlig for at koordinere høringssvar og udpege repræsentanter til deltagelse i udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer. Jeg værdsætter den faglige sparring og det netværk jeg har med den øvrige bestyrelse og med medlemmerne af selskabet.

Anne Christine Melvær Bøjlesen

 

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse (hvor og hvornår):
Uddannet som fysioterapeut i Holstebro fra 2005.

Neurorelevant erhvervserfaring:
Neurofys.dk i Holstebro, som er privat klinik der tilbyder specialiceret genoptræning til unge og voksne med neuroloiske lidelser.
Jeg har siden uddannelsen arbejdet indenfor det neurologiske felt i alle faser. På akutafsnit i Holstebro, Rehabilitering i Lemvig, neurogisk team i Skive kommune og nu på klinik.

Faglige interesser:
Mine interesseområder indenfor neurologisk fysioterapi: Stroke patienter, samt Parkinsonområdet hvor jeg er certificeret LSVT BIG terapeut.

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejdet:
Mit bidrag til DSNF: Jeg vil kunne bidrage med erfaring og rette fokus mod vigtigheden, og muligheder for rehabilitering, også efter endt forløb i regionalt og kommunalt regi, samt være med til at fremme fokus på andre patientgrupper indenfor det neurologiske område

 

 

Bestyrelsessuppleant

 

Bestyrelsessuppleant

Helle Rovsing Jørgensen

 

Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsessuppleant

Uddannelse (hvor og hvornår):

2009-2011: Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet

1993         : Åben uddannelse ved Københavns Universitet. Klinisk beslutningstagning og Forskningsmetodologi.

1984-1987: Uddannet fysioterapeut fra Ergoterapeut og Fysioterapeut skolen i Aalborg

 

Neurorelevant erhvervserfaring:

2009-             Udviklingsterapeut, Neuroenhed Nord, Regionshospital Nordjylland

2002-2009     Afdelingsfysioterapeut, Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

2001-2002     Specialeansvarlig fysioterapeut, apopleksi, Svendborg Sygehus

2000-2001     Fysioterapeut, voluntør, Skt. Andrews Community Hospital, Singapore

1989-2000     Afdelingsfysioterapeut, Neurorehabiliteringen, Ringe Sygehus

1987-1989     Fysioterapeut, Neurorehabiliteringen, Ringe Sygehus

 

Faglige interesser:

Hjerneskaderehabilitering og relateret sundhedspolitik.

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

–          at støtte medlemmernes mulighed for at følge viden og evidens indenfor Neurologisk Fysioterapi

–          at skabe mulighed for dialog, debat og videndeling mellem medlemmer såvel indenfor subspecialer/patientkategorier som på tværs af det brede felt som Neurologisk Fysioterapi er

–          at fag – og sundhedspolitik har fokus på vilkår for udøvelse af evidensbaseret Neurologisk Fysioterapi af høj kvalitet

–          at medvirke til at fremme uddannelses – og karriereveje for neurologiske fysioterapeuter, bl.a gennem specialisering”.

Jeppe Engelsted Abildgaard

Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsessupplenat

Uddannelse (hvor og hvornår):

Professionsbachelor i fysioterapira PH Metropol 2012-2016

Neurorelevant erhvervserfaring:

– Ansat på rehabiliteringsafdeling på Holbæk sygehus, som varetager geriatri og neurologi (apopleksi) 2016-2018.

– Ansat i Glostrup kommune med neurologi, skulder og geriatri som specialer 2018-nu. 

Faglige interesser:

Apopleksi i alle dets former og afskygninger lige til fysiske problematikker til kognitive udfordringer.

Synes desuden det er spændende med høj repetetiv træning for erhvervet hjerneskade.

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

Valgt til suppleant november 2021 og er stadig ved at finde min rolle i bestyrelsen, samt hvilke arbejdsopgaver, som jeg kan bidrage med.

I mit virke, som neurologisk fysioterapeut i kommunen, hører jeg flere af mine kollegaer (som til dagligt ikke arbejder med neurologi) sige, at det er et stort, komplekst og en skræmmende del af vores fag. Jeg vil gerne bidrage til, at neurologien ikke virker så farlig, og hvis det allerede kan implementeres på uddannelserne, des bedre.

Vil du som medlem eller ikke medlem i kontakt med bestyrelsen i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, beder vi dig om at udfylde vores kontaktformular og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.