Nyheder

2 april 2020
Nyt omkring kritisk behandling under COVID-19

Nyt notat om kritiske funktioner fra sundhedsstyrelsen 1.4.20

Som I måske har set, er styrelsen udkommet med et revideret notat 1.4 om kritiske funktioner.

I finder linker her

Sundhedsstyrelsen takker for at Danske Fysioterapeuter, i samarbejde med Danske Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber i fysioterapi, med meget kort frist har bidraget med uddybende kommentarer og eksempler på kritiske funktioner inden for det fysioterapeutiske arbejdsområde.   Nogle af eksemplerne indgår i ovenstående beskrivelse – se link.

Danske Fysioterapeuter takker de faglige selskaber for mange og gode input som de overdrog til Sundhedsstyrelsen.

0verordnet gælder at det altid vil  være det fagligt begrundede, konkrete og individuelle skøn, der ligger til grund for om en behandling er kritisk eller ikke kritisk for den enkelte borger/patient, og eksemplerne i det reviderede notat vil derfor heller ikke dække enhver klinisk situation, men skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.

I det svar som Danske Fysioterapeuter indsendte til SST er der afsnit fra DSF som angår hvorvidt fysioterapeuter helt skal afholde sig fra at være i fysisk kontakt med patienterne. DSF skriver:

”at krisens omfang og smittespredningsrisikoen taget i betragtning, må fysisk kontakt til borgere være undtagelsesvis og kun med helt særlige argumenter om at behandling med fysisk kontakt må anses som så væsentlig at en kalkuleret smitterisiko vurderes sekundær, og at borgeren er særligt informeret herom. Inkubationstiden taget i betragtning gør at

vi ikke aner hvor mange af vores kolleger eller borgere der er smittet, men statistisk set er det helt urealistisk hvis ingen måtte være det i mødet mellem fysioterapeut og borger i de kommende dage. Da vi, ud over almen hygiejnekendskab, hverken er særligt uddannet til eller har adgang til sikkerhedsudstyr der kan minimere risikoen, ændres vores anbefalinger ikke før offentliggjorte data eller konsensusbaserede ekspertudtalelser om at smittekurven er knækket kan danne grundlag for det. Det må reelt betyde, at enhver må betragte situationen med modsatte fortegn af normal drift, så udgangspunktet er at der er lukket for fysisk kontakt, der kun undtagelsesvist benyttes efter helt særlig afvejning af det kritiske grundlag for at udføre fysioterapeutisk undersøgelse eller behandling trods utilsigtet væsentlig risiko for smitte fra fysioterapeut til borger eller omvendt, eller risiko for viderebringelse af smitte gennem smittekæder der kan føres tilbage til begge” (kommentar fremsendt af Dansk Selskab for Fysioterapi).

 

Sundhedsstyrelsen svarer:

Kritiske funktioner skal, i hele sundhedsvæsenet, stadig foretages, mens ikke-kritiske funktioner ikke skal varetages under COVID-19 epidemien.

Når der udøves behandling der er vurderet som kritisk skal – på tværs af sundheds- og ældresektor – behandlingen altid varetages under hensyntagen til, at risiko for smittespredning minimeres jf. de anbefalede råd, ikke mindst i forhold til at minimere smittespredning til patienter, der tilhører risikogrupper, hvilket er beskrevet i Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.

 

Ud over ovennævnte tiltag som er beskrevet i dette notat, iværksættes hos alle parter, for at reducere smitte blandt alle:

  • Information ved bookning af konsultation mv. i forhold til ikke at fremmøde ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød).
  • Informationer på indgangsdør til klinik mv.
  • Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, ved at reducere antallet af bookede og dermed ventende patienter, fjerne aviser, blade, drikkevarer fra fælles kander mv., fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse til og opfordring til patienter, borgere mv. til brug af håndsprit.
  • Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ‘Ny coronavirus – beskyt dig selv og andre ’ på klinikdør/i venteværelse
  • Planlægge færre fremmøde-tider (’book med luft imellem’) så antallet af patienter i venteværelse på samme tid mindskes.
  • Sundhedspersoner skal have særlig opmærksomhed på egne symptomer samt blive hjemme ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød).
  • Brugen af telefonkonsultationer, videokonsultationer mv. bør udvides i videst mulige omfang
  • Så vidt muligt skal alle kontakter være visiterede

 

Det er vigtigt at understrege, at patienter i særlige risikogrupper vil have behov for sundhedsindsatser i sundhedsvæsenet også̊ under COVID-19, og at de ikke skal udelukkes fra dette pga. deres risikosituation alene.  Ved varetagelsen af kritiske sundhedsaktiviteter rettet mod patienter i risikogruppen, skal der være særligt fokus på at holde afstand og vise hensyn. Der skal være særligt fokus på, at patienter i risikogrupper inklusiv deres pårørende informeres om hensigtsmæssig adfærd herunder de fem anbefalede råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte med COVID-19.

 

De behandlende instanser skal overholde relevante nationale retningslinjer for infektionshygiejne ( se: www.hygiejne.ssi.dk )og der skal være skærpet fokus på rengøring og korrekt brug af værnemidler.

Ved særlige procedurer, hvor der er risiko for stænk og/eller sprøjt med dråber og partikler fra næse og mund (fx hos tandlæge eller øre-næse-halslæge), bør der foretages særlige foranstaltninger ift. at undgå smittespredning. Dette omfatter brug af engangs-universal-overtrækskittel (alternativt plastforklæde med lange ærmer) samt kirurgisk maske og øjenbeskyttelse.

 

Ved øvrige kontakter i forbindelse med varetagelse af kritiske funktioner, hvor der ikke er mistanke om COVID-19, skal den enkelte sundhedsperson ikke tage særlige forholdsregler, men behandle patienten som vanligt og udvise god håndhygiejne.

 

1. april 2020
Nyt fra bestyrelsen vedr. generalforsamling og bestyrelsens videre arbejde

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi  aflyste primo marts generalforsamlingen der skulle være afholdt den 13 marts med baggrund i COVID 19 smittefare. Vi fandt det ikke forsvarligt at samle op til 100 neurofysioterapeuter i nuværende situation. Bestyrelsen for DSNF betragter sit aktuelle mandat for værende begrænset. Det vil derfor falde uden for det forlængede mandat,  hvis bestyrelsen forpligter foreningen i større anliggender  økonomiske som faglige. DSNF indkalder til generalforsamling med ordinært varsel. Der arbejdes på at finde ny dato til generalforsamling og temadag med Jane Burridge, UK som hovedoplægsholder i september 2020.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi