Nyheder

NeuroRehab 2019

 

Mandag d. 17.06.2019 afholdte Region Hovedstaden i samarbejde med VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi den tilbagevendende NeuroRehab konference i DGI byen i København.

Temaet for konferencen var i år kvalitet i neurorehabilitering. Konference blev åbnet ved centerdirektør, Jannick Brennum, NeuroCenteret, Risghospitalet. Efterfølgende blev en kort video vist, som præsenterer patientens stemme: Hvad oplever den enkelte patient som kvalitet i neuroirehabilitering (se filmen her). Efterfølgende holdte filosof og professor fra Aarhus Universitet Uffe Juul Jensen oplægget: Kvalitet – fra ekspertens, statens og borgerens forskellige synsvinkler. Filosofiske overvejelser. Uffe tog forsamlingen igennem det danske sundhedsvæsens historie, omkring hvilke overvejelser politikkerne har haft, og hvilke de har i dag. Hvordan målte man kvalitet op gennem 1900 tallet. Her gennemgik Uffe hvilke fokusområder der har været; kvalitetskontrol var i fokus i 1930’erne, livskvalitet i 1943-47, kvalitetstid fra ca. 1977 indtil man indfører den danske kvalitetsmodel som så igen er pakket sammen og erstattet af noget nyt.

Fokus i dagens velfærdssamfund har ændret sig fra tidligere, nemlig mere over i en økonomiske vinkel, samt at opretholde nogle nationale retningslinjer og procedurer – hvad gør man og hvornår. Patienternes oplevelser af sundhedsvæsnet er kommet mere i fokus.

Senere på eftermiddagen havde forsamlingen fornøjelsen af at hører et fordrage fra Rikke Schmidt Kjærgaard, om hendes oplevelse med en livstruende sygdom, og hendes oplevelse af et neurorehabiliteringsforløb på Hammel neurocenter. Rikkes klarer budskab var, at patienter indlagt til neurorehabilitering ofte bliver ensomme, og at det behandlende og trænende personale bør bruge patientens resurser og inddrage de pårørende i en langt højere grad end man gør i dag. Rikke var god til at sætte mål, som hun lavede i samarbejde med hendes terapeuter. Blandt andet var en af hendes mål, at hun skulle lave en kage til hendes mands fødselsdag. Med ringe gangfunktion formår hun i samarbejde med hendes fysioterapeut og ergoterapeut at komme ned og handle ind, og bage kagen. Alle disse små sejrer er med til at give hende overskud til at kæmpe længere og hårdere. Rikke er i dag fuldt selvhjulpen, og får ingen hjælp. Rikke har skrevet bogen ”Blink – Da jeg mistede livet og lærte at leve”.

 

Til slut på konferencen var der paneldebat mellem tre personer med forskellige baggrunde:

  • · Rikke Schmidt Kjærgaard, ph.d., medstifter og leder af virksomheden Graphicure
  • · Fin Biering-Sørenden, professor, Klinik for Rygmarvsskade
  • · Søren Paaske Johnsen, professor, overlæge, ph.d., Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Paneldebatten omhandlede konferencens tema: Hvad er kvalitet i neurorehabilitering

Rikkes udlæg var som ovenstående, at man bør bruge de pårørende i langt højere grad, da de er den glemte resurse i forløbene. Fin mente derimod, at en større økonomisk ramme til forskning er et behov for at man kan løfte opgaven med neurorehabilitering i alle sektorer i det danske sundhedsvæsen. Søren mente, at de databaser vi i dag bruger f.eks. Dansk Apopleksiregister giver os nogle svar på, om vi er i mål med de

nationale mål. Han gør forsamlingen opmærksom på, at vi er nået langt, men der forsat er et stykke vej for at der er ens tilgang til sundhed i hele landet.

 

På konferencen kunne man deltage i et af i alt tre symposier. Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi udsendte, Sune Virkelyst deltog på symposium 2, hvor temaet handlede om: ”Hvordan bruger vi data til at øge kvaliteten”

Oplæg 1. Kliniske kvalitetsdatabaser: Hvad skal det nytte
Oplægsholder: Søren Paaske Johnsen, kliniks professor, overlæge, ph.d. ved Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning klinisk Institut, Aalborg Universitet

Selve symposiet blev åbnet af Søren Paaske Johnsen, som sammenlignede flere forskellige databaser man gør brug af i Danmark. Han gjorde kort status på, hvordan det står til i Danmark ved blandt andet at sammenligne tal fra databasernes start til nu. Søren talte om, de mange mål man blandt andet satte i den danske kvalitetsmodel, og hvordan man har fulgt op på disse mål, ved blandt andet at have indført nationale standartprocedurer på landet sygehuse i forskellige specialer herunder det neurologiske på apopleksi område samt på hovedtraume området.

Oplæg 2. Data anvendt til at udvikle kvalitet i neurorehabilitering
Oplægsholder: Anja Maier, professor og Julia Rosenmary, Ph.d. ved management Engineering, DTU

Julia gav forsamlingen en gennemgang af hendes Ph.d. projekt om tilpasning af bærbar teknologi til at få indsigt i dementes hverdag. Julia kunne berette, at hendes projekt handlede om bearbejdning af indsamlet data fra f.eks. mobiler, smartwatches og andet bærbart udstyr. Hendes første hypotese var, at hun ville få svært ved at indsamle data, da denne generation af personer muligvis ville have svært ved at benytte udstyr. Men hun fik faktisk indsamlet data, som hun på nuværende tidspunkt analyserer på.

Oplæg 3. DURE: Data anvendt som prædiktor ved neurorehabiliteringsforløb
Oplægsgolder: Maja Søndergård Worm, læge, Ph.d. studerende, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.

Maja forsker indenfor neurorehabilitering af unge med hjerneskade, hvor hun undersøger hvilke faktorer, der har betydning for rehabiliteringsbehovet. Maja har i regi af de neurologiske ambulaturier i Danamrk undersøgt patienterne både med neuropsykologiske test, ergoterapeutisk og fysioterapeutiske test for derigennem at prædiktorer behovet for videre rehabilitering.

Oplæg 4: Hyppigheden af genoptræningsplaner hos unge med erhvervet hjerneskade – en klinisk undren
Oplægsholder: Trine Okkerstrøm Ryttersgaard, projektpsykolog, Ph.d. studerende ved neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Trines forskning har til formål af undersøge prævalensen af depression og kognitive vanskeligheder hos unge (15-30 år) med moderat til svær traumatisk hjerneskade. Trine fandt faktisk ud af, at patienter under 30 år fik færre genoptræningsplaner ved udskrivelsen end patienter over 30 år.

 

Rikke Schmidt Kjærgaard, ph.d., medstifter og leder af virksomheden Graphicure læser op fra sin bog

 

Fordrag fra NeuroRehab 2019