1. Motivation/baggrund for projektet

DSNF ønsker at styrke kommunikationen omkring den neurologiske fysioterapi i Danmark. I forbindelse med udviklingen af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi ser vi at det er nødvendigt at fokusere mere på kommunikationen inden for selskabets rammer lokalt, såvel som nationalt.

Kommunikationen i det faglige selskab er indtil nu er foregået via selskabets hjemmeside og ved arrangementer foregået i selskabets regi.

Denne kommunikation forventes fremadrettet styrket via en større indsats omkring jævnlig udsendelse af nyhedsbreve og udvikling af indsatser målrettet de sociale medier.

2. Formål

 • At sikre DSNF´s medlemmer et højt informationsniveau via brug af hjemmeside, nyhedsbreve, m.m.
 • I samarbejde med bestyrelsen at indføre ny IT understøttelse eller andet, hvis bestyrelsen og kommunikationsgruppen er enige om nødvendigheden af dette.

3. Succeskriterier

 • At det bliver DSNF´s nyhedsbreve der læses af fysioterapeuter i stedet for fagbladet.
 • At DSNF´s nyhedsbreve er med til at brande selskabet
 • At kommunikationsgruppen tager ansvar for arbejdsområdet og det færdige resultat.

4. Projektets produkt(er)

Kommunikationsgruppen er i samarbejde med DSNF´s webmaster ansvarlig for at hjemmesiden holdes opdateret minimum hver måned.

Kommunikationsgruppen er ansvarlig for at samle materiale ind til de aftalte nyhedsbreve. Der forventes ca. 4 – 5 nyhedsbreve hvert år, foruden invitationer til kurser m.m. Webmaster er indtil andet aftales ansvarlig for udsendelse af disse nyhedsbreve.

Kommunikationsgruppen er i første halvår af perioden, ansvarlig for at lave et udkast til en kommunikationsstrategi for DSNF, og forelægge denne for DSNF´s bestyrelse.

Kommunikationsgruppen er i første halvår af perioden, ansvarlig for at lave et udkast til hvilke nyheder/ emner der kan distribueres via DSNF´s medier. Udkastet drøftes med DSNF´s bestyrelse.

5. Fokusområder

Vi sætter fokus/ tema på nyhedsbrevene, – f.eks:

 • Diagnosegrupper
 • Måleredskaber
 • Specialiseringsniveauer
 • Ny gængs viden
 • Nye studier
 • Konferencer
 • Samarbejde mellem DSF og DF
 • M.m.

6. Bindinger/begrænsninger

Kommunikationsgruppen skal varetage opgaven i overensstemmelse med DSNF´s vedtægter, samt værdier.

7. Projektets organisering

 • Kommunikationsgruppen skal sammensættes af personer med interesse for kommunikation og IT.
 • En gruppestørrelse på 3-4 medlemmer vil være hensigtsmæssig.
 • Der vil foruden de 3-4 medlemmer være repræsentation i gruppen fra bestyrelsen.
 • Møde: Vi vil mødes 4 gange årligt a´4 timer, resten af arbejdet forventes at foregå pr. telefon og skype
 • Der udarbejdes et årshjul, men der er altid planlagt nyhedsbreve ½ år frem
 • Kommunikationsgruppen skal samarbejde med DSNF´s webmaster.
 • Kommunikationsgruppen forventes at afrapportere til bestyrelsen ved væsentlige hændelser eller ændringer, eller dog mindst hvert halve år.
 • Kommunikationsgruppen kan vælge/ blive bedt om at afrapportere til generalforsamlingen én gang årligt.

8. Tidsramme

Forsøgsperioden vil være indtil generalforsamling 2016

9. Økonomi/ressourcer

Kommunikationsgruppen råder ikke over selvstændig økonomi, men kan henvende sig til bestyrelsen med konkrete økonomiske ønsker.

Ved aftale om større opgaver som kræver frikøb, skal dette på forhånd aftales med bestyrelsen.

10. Evaluering

Evaluering foretages af bestyrelsen i samarbejde med kommunikationsgruppen, senest 2 måneder før generalforsamling 2016. Evalueringen kan efter fælles ønske forelægges på generalforsamlingen.